Regulamin

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

www.luty-srebrne.pl

 

Luty-srebrne.pl to serwis internetowy, który znajduje się pod adresem www.luty-srebrne.pl. Jego prowadzeniem zajmuje się firma Kolor Metal Elektro Sp. z o. o., której siedziba mieści się w Rzeszowie przy ul. Trembeckiego 7.

 

 

Jak korzystać z serwisu Luty-srebrne.pl?

 

1. Z serwisu korzystać mogą tylko osoby pełnoletnie, które mają co najmniej 18 lat. Użytkownicy muszą być również właścicielami przedmiotów, które chcą przeznaczyć do sprzedaży.

 

2. Żeby poinformować serwis Luty-srebrne.pl o chęci wyceny swoich przedmiotów, Klient musi nawiązać z nim kontakt. Jest to konieczne, aby rzeczy mogły być przewiezione do serwisu za pośrednictwem kuriera.

 

3. Z serwisem Luty-srebrne.pl należy kontaktować się przede wszystkim za pośrednictwem Internetu. Każdy Klient musi wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie internetowej serwisu. Po otrzymaniu zgłoszenia Serwis skontaktuje się z daną osobą wysyłając jej wiadomość na adres e-mail, który został podany w formularzu aplikacyjnym.

 

4. Zgłaszając chęć wysłania przedmiotów do wyceny Klient zobowiązany jest do przekazania swoich danych osobowych i wyrażenia zgody na ich przetwarzania, które konieczne jest do wykonania wyceny oraz przedstawienia mu oferty zawarcia umowy oraz jej potencjalnego sfinalizowania w przyszłości.

 

5. Klient, który przekazuje do wyceny posiadane przez siebie przedmioty, potwierdza, że są one jego własnością, może decydować o ich losie oraz że nikt inny nie rości sobie wobec nich praw.

 

6. Wycena jest sporządzana według cen, które pojawiły się w znajdującym się na stronie serwisu cenniku w dniu wysłania zgłoszenia przez Klienta.

 

7. Obowiązujące ceny mogą być zmienione przez serwis tylko, jeżeli nastąpił ich gwałtowny spadek w okresie między zamówieniem kuriera a wyceną przedmiotów. Serwis jest wówczas zobowiązany do poinformowania o tym Klienta oraz pozostawienie mu decyzji dotyczącej zawarcia transakcji lub rezygnacji z niej.

 

 

Jak przesłać rzeczy?

 

1. Kiedy serwis otrzyma zgłoszenie Klienta, wysłana zostanie do niego wiadomość mailowa dotycząca szczegółów przekazania wysyłanych przedmiotów kurierowi. Wykorzystane zostanie do tego adres e-mail podany w formularzu aplikacyjnym.

 

2. Klient może przesłać do serwisu dowolną ilość lutów srebrnych, jednak darmowa przesyłka kurierska obowiązuje od minimalnej wagi 1 kg. Odstąpienie od tego ograniczenia możliwe jest jedynie w okresie obowiązywania promocji.

 

3. Na czas transportu przesyłki zostają ubezpieczone do kwoty 1500 zł.

 

4. Klient powinien wydrukować blankiet przewozowy, który przysyłany jest przez serwis Luty-srebrne.pl. Jeżeli tego nie zrobi musi własnoręcznie wypełnić blankiet przewozowy, korzystając przy tym z danych dostarczonych przez serwis.

 

5. Za zniszczenia lub utratę przedmiotów w czasie przewozu serwis Luty-srebrne.pl nie jest odpowiedzialny.

 

6. Klient musi poprawnie wypełnić dokumenty przewozowe i w odpowiedni sposób zapakować przesyłane przedmioty, korzystając przy tym ze wskazówek kuriera.

 

 

Co należy uznać za przedmiot wyceny?

 

1. Przedmiotem wyceny są tylko luty srebrne, które można dostarczać do serwisu w każdej ilości. Jeżeli waga przesyłki będzie jednak mniejsza niż 1 kg, Klient będzie musiała ponieść koszty transportu.

 

2. Wycena, która jest wynikiem przeprowadzonych przez serwis Luty-srebrne.pl analiz, jest ofertą zawarcia umowy sprzedaży.

 

3. Serwis Luty-srebrne.pl przekazuje Klientowi ofertę wysyłając ją na adres e-mail, który podany został w zgłoszeniu.

 

 

Jak dochodzi do zawarcia umowy?

 

1. Do zawarcia umowy konieczne jest zaaprobowanie wyceny przedstawionej przez serwis Luty-srebrne.pl przez Klienta. Informacje na ten temat przekazywane są za pomocą poczty elektronicznej. Klient podaje wówczas numer rachunku bankowego albo inne informacje niezbędne do przelania ustalonej kwoty pieniędzy.

 

2. Po przesłaniu przez serwis oferty Klient ma 7 dni na to, aby na nią odpowiedzieć. Jeżeli nie zrobi tego w wyżej wymienionym czasie, umowa zostanie zawarta w sposób dorozumiany.

 

 

Jak i kiedy Klient otrzymuje płatność?

 

1. Serwis zapłaci za przedmioty tylko w przypadku zawarcia umowy. Jeżeli do tego dojdzie, pieniądze zostaną wysłane na rachunek bankowy Klienta albo przy wykorzystaniu przekazu pocztowego. Odbędzie się to w ciągu 3 dni roboczych od dnia, w którym umowa została zawarta.

 

 

W jakich przypadkach może dojść do zwrócenia przedmiotów?

 

1. Jeżeli Klient nie zdecyduje się na przyjęcie propozycji serwisu Luty-srebrne.pl, przedmioty, które stanowią jego własność zostaną mu odesłane na adres, z którego je nadano. Odbędzie się to na koszt Klienta.

 

2. Jeżeli okaże się, że przeznaczone do wyceny przedmioty naprawdę nie są srebrne albo podana została niepoprawna ich próba, serwis zastrzega sobie prawo do odesłania tych przedmiotów, za co zapłacić będzie musiał Klient.

 

3. Jeżeli Klient nadesłał przedmioty o wadze niższej niż wymagane do darmowej przesyłki minimum, zostaną one zatrzymane do czasu uiszczenia prze klienta wszystkich należności.

 

4. Jeżeli Klient nie przyjmuje propozycji serwisu Luty-srebrne.pl, powinien wysłać specjalne oświadczenie, w którym informuje o tym fakcie. Wówczas najpóźniej po 3 dniach od jego otrzymania, serwis nada przedmioty przesyłką kurierską.

 

 

Jakie są warunki i konsekwencje odstąpienia od umowy przez konsumenta?

 

1. Jeżeli Klient jest osobą fizyczną, która nie posiada działalności gospodarczej, w ciągu 10 dni od otrzymania zapłaty za sprzedane przedmioty, może odstąpić od umowy.

 

2. Żeby Klient mógł odstąpić od umowy konieczne jest przesłanie przez niego w ciągu 10 dni na konto serwisu Luty-srebrne.pl pieniędzy, które otrzymał wcześniej jako należność za sprzedane przedmioty.

 

3. Przedmioty odsyłane do Klienta nadane zostaną w terminie 3 dni roboczych od zaksięgowaniu na rachunku bankowym serwisu Luty-srebrne.pl pieniędzy, które wcześniej zostały zapłacone za za te przedmioty.

 

4. Przesyłka zostanie zaadresowana na adres, z którego przedmioty zostały wysłane do wyceny.

 

 

W jakich przypadkach serwis Luty-srebrne.pl może odstąpić od zawartej umowy?

 

1. Odstąpienie od umowy przez serwis Luty-srebrne.pl jest możliwe, jeżeli wykryte zostały wady prawne lub fizyczne przesłanych przez Klienta przedmiotów. Za wady prawne przesłanych przedmiotów Klient udziela serwisowi Luty-srebrne.pl 36-miesięcznej rękojmi.

 

2. Jeżeli do odstąpienia od umowy dojdzie w czasie poprzedzającym przekazanie Klientowi zapłaty, przedmioty będą odesłane Klientowi przy pomocy przesyłki kurierskiej wraz z oświadczeniem informującym o odstąpieniu od umowy.

 

3. Jeżeli serwis zdecyduje się na odstąpienie od umowy po dokonaniu płatności, Klient będzie musiał zwrócić przekazane mu pieniądze. Nadanie przelewu powinno nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od momentu dostania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

4. Chcąc zabezpieczyć swoje roszczenia, serwis Luty-srebrne.pl zatrzyma przesłane mu przedmioty aż do czasu, w którym Klient nie ureguluje wszystkich należności. Możliwe jest zrealizowanie zabezpieczenia przez egzekucję sądową.

 

5. Jeżeli Klient dostarczył przedmioty o wadze niższej niż minimalna objęta darmową przesyłką, zostaną one zatrzymane do czasu zapłacenia prze Klienta wszystkich koniecznych opłat.

 

6. Serwis może wystąpić na drogę sądową, jeżeli Klient nie będzie chciał zwrócić przesłanych mu pieniędzy.

 

7. Wierzytelność wobec Klienta może być zbyta na rzecz osób trzecich.